Search This Blog

Wednesday, January 18, 2017

အိႏၵိယ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ


ကိရာတ

အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာ္၏ယဥ္ေက်းမႈသည္ ေအရိယံ၊ ဒရာဘိဒိယံ၊ ေအစထရစ္(ကိုလ္)ႏွင့္ေမာင္ဂိုလြိဳက္စသည့္အကြဲကြဲအျပားျပားတို႔ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ဖန္တီးမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ဤကဲ့သို႔ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ရာတြင္ ေအရိယံ(ဗမပေည)၊ ေအာစထရစ္(ဗက်အမငခ)ႏွင့္ဒရာဘိဒိယံ(ီမေလငိငေည)စေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေၾကာင္းကို အခ်ိဳ႕ေလ့လာၿပီးစီး၍ အခ်ိဳ႕က ေလ့လာဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ေမာင္ဂိုလြိဳက္(ဩညါသူသငိ) လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရာတြင္မူ ေသေသခ်ာခ်ာ ခြဲစိတ္ျဖာသုေတသနျပဳ၍ ယခုမွသာ စတင္ေလ့လာရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံုႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုတို႔ ေတြ႔ဆံုရာ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာ္။

ကမ ၻာေက်ာ္ ကဗ်ာဆရာႀကီး ရာဘင္တရာနတ္တဂိုး(ြ်ေဘငညိေမေညေအ့ ႊေါသမန) သည္ သူ၏မ်ားျပားလွစြာေသာ ကဗ်ာေတြထဲက ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ထဲ၌ အိႏၵိယတိုင္းျပည္ႀကီးကို အကြဲကြဲအျပားျပားေသာ လူသားေတြ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ညီညႊတ္ေျပျပစ္သြားတဲ့မဟာသမုဒၵ ရာႀကီးႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ခဲ့ပါသည္။
မည္သူမွ်မသိတဲ့ မည္သူက ေခၚလို႔မည္သည့္ေနရာကလာမွန္းမသိတဲ့ မ်ားျပားလွ စြာေသာ လူ႔ေရစီးေၾကာင္းႀကီးေတြသည္ ခုခံတားဆီးႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ဒီေရလိႈင္းေတြႏွင့္အတူ ပင္လယ္ထဲကို စီးဆင္းဝင္ေရာက္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကတယ္လို႔ ဆိုတဲ့သူရဲ႕(ႀ့ေမေအေ ႊငမအေ) ဘာရတာ တာတ၊ သို႔မဟုတ္ (ွေခမနိ ႊ်ေအနမ) ျမင့္ျမတ္ေသာေရ လို႔ဆိုတဲ့ကဗ်ာထဲမွာအ
ေရာင္ျပၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏အေရးႀကီးေသာသမိုင္းလမ္းေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါသည္။

ေမာင္ဂိုလြိဳင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းမ်ားမွ လူ
ဦးေရမ်ားထဲတြင္ အေတာ္မွတ္သားစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေပသည္။ သူတို႔ တစ္ေတြသည္ အာသံျပည္နယ္၊ ေျမာက္ႏွင့္အေရွ႕ဘဂၤလားျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဘီဟာနယ္ႏွင့္ ဟိမဝႏ ၱာေတာင္ေၾကာႏွင့္နီေပါျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေျခကုပ္ယူခဲ့ၾကေလသည္။

ေမာင္ဂိုလြိဳင္လူမ်ိဳးမ်ားကို သံုးမ်ိဳးသံုးစား ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။
(၁) ဟိမဝႏ ၱာေတာင္တန္း၊ နီေပါႏွင့္အာသံျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ေသာ ေရွးက်သည့္ဦးေခါင္းရွည္လူမ်ိဳး။
(၂) ေရွးမက်တက်ႏွင့္ပိုမိုတိုးတက္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိၿပီး ရခိုင္မွတစ္ဆင့္ စစ္တေကာင္းအထိ ျဖန္႔ခ်ဲ႕လာေသာဦးေခါင္းတိုလူမ်ိဳး။
(၃) အရပ္ရွည္ရွည္၊ အသားလတ္လတ္ ပိုမို၍ တိုးတက္ေသာ တိဘက္တိုေမာင္ဂိုလြိဳင္လူမ်ိဳးတို႔ ျဖစ္ေလသည္။

သိပၸံနည္းအရ ေလ့လာ၍ စင္ႏိူတိဘက္တန္(ွငညသ ႊငဘနအေည)စကားေျပာနည္းမ်ားကိ
(၁)တိဘက္တိုဘာမင္(ႊငဘနအသ ႀကမာေည) (၂)ဆိုင္ယမ္းမိခ်ိဳင္းနီစ္(ွငောန်န-ဃ့ငညန်န)ဟု
ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္အုပ္စုဟူ၍ အတန္းအစား ခြဲျခားျပႏိုင္ပါသည္။
ေရွးဦးတိဘက္ျမန္မာ(ႊငဘနအသ-ႀကမာေည)လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ခရစ္မေပၚမီႏွစ္ေပါင္း(၁၀ဝ၀)ေက်ာ္ (၁၀ဝ၀.ႀ.ဃ)ကပင္ အိႏၵိယျပည္နယ္စပ္ကို ေဖာက္ထြင္းျဖတ္ေက်ာ္၍ဝင္လာကာ ဟိမဝႏ ၱာ ေတာင္ဘက္ ေတာင္ေၾကာ တစ္ေလွ်ာက္၌ ေျခခ်ေနထိုင္သည့္အေၾကာင္းမ်ားမွာ မ်ားစြာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
သသၤကရိုက္ဘာသာ၏ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအရဆိုလွ်င္ ကိရာတ(ဳငမေအေ)ဆိုသည္မွာ
ပင္ကိုေမာင္ဂိုလြိဳက္လူမ်ိဳးျဖစ္၍ အထူးသျဖင့္ ဟိမဝႏ ၱာေတာင္တန္းႏွင့္အေရွ႕ေျမာက္အိႏၵိယႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေအရိယံ(ဗမပေည)လူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ လူရိုင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို အိႏၵိယပညာရွင္မ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။
ကိရာတလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား၊ အျခားေမာင္ဂိုလြိဳက္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္
ဆက္ႏႊယ္ခဲ့ၾကသည္။

သူတို႔သည္ နဂိုရွိရင္းစြဲ ေရွးက်၍ ရိုင္းစိုင္းေသာ ေအာစထရစ္(ဗက်အမငခ)ႏွင့္မတူတမူကြဲျပားမႈ ရွိေနေပသည္။ ေမာင္ဂိုလြိဳက္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ကိရာတလူမ်ိဳးမ်ား အသြင္အျပင္ ဟန္ပန္
တူညီခ်က္မ်ားကို စင္ဗိန္လဲဗီး(ွပူလေငည ဴနလင-ၿနစေူ လသူ(ႈ) ဏေမင် ၁၉၀၅. ဏဏ.၇၅အအ)ဆိုတဲ့
ပုဂၢိဳလ္ႀကီးက ေဖာ္ျပခဲ့ေလသည္။ ၎ပုဂၢိဳလ္ႀကီးကပင္ မဟာဘာရတ(ၾေ့ေဘ့ေမေအေ)ႏွင့္အ
ျခားေသာက်မ္းမ်ားကို ကိုးကား၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွးပေဝသဏီက ဟင္ဒီစာေရးဆရာႀကီးမ်ား၏သေဘာသကန္က ေထာက္ျပ၍ေသာ္လညးေကာငး၊ ေမာင္ဂိလြိဳက္မ်ားႏွင့ကိရာတ တို႔ပံုပန္းဟန္ပန္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိရာတတို႔သည္ေမာင္ဂိုလြိဳက္လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေပသည္။

ကိရာတတို႔သည္ ေရႊကဲ့သို႔ ဝင္းဝါေသာ အေရာင္အဆင္းမ်ား ရွိၾကသည္။ ေျမျပန္႔မွေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ အျခားမ်ားျပားေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ေအရိယံေခတ္မတိုင္မီ(ဏမန-ဗမပေည)က လူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႔ မည္းေသာ ေမွာင္ေသာ အေရာင္အဆင္းရွိေသာလူမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။

အဝါေရာင္ရွိေသာကိရာတလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္သူတို႔၏မဟာမိတ္၊ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ေမြး
ခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ (ဃငညေ်)တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကို မဟာဘာရတ(ၾေ
့ေဘ့ေမေအေ)ဇာတေတာ္ႀကး၌ ကိရာတႏွင့တရုတ္စစ္သားမ်ားသည ဘဂဒါတ(ႀ့ေါေိေအ့ေ)တပ္မေတာ္တြင္ သူတို႔၏အေရာင္အဆင္းမွာ ေရႊေရာင္ေပါက္ေနၿပီး သူတို႔တပ္မေတာ္ကို
ျမင္ရသည္မွာ အဝါေရာင္ပန္းမ်ား(ဳေမညငုေမေ်)ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေနေသာေတာအုပ္ႀကီးလိုပင္
ျဖစ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ပါသည္။ ရာမရန(ြ်ောေပေညေ)ဇာတ္ေတာ္ႀကီး၌လည္း အဝါေရာင္
ကိရာတမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ကိရာတမ်ားသည္ ေခါင္းပံု၌ ဆံပင္ကို ေထာင္၍ခြၽန္ေနေအာင္ ထံုးထားၿပီး ေရႊေရာင္တမွ်ေတာက္ပေနသျဖင့္ မ်ားစြာပင္ ၾကည့္လို႔ေကာင္းေၾကာင္း၊ ေရေအာက္တြင္လည္းကြၽမ္းက်င္စြာ လႈပ္ရွားကူးခတ္တတ္ၿပီး တကယ္ပင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာက်ားလူမ်ိဳး(က်ားကဲ့သို႔အားမာန္ျပည့္သူမ်ား)ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါသည္။

အေရွ႕ဘက္ႏွငေတာငေပၚေဒသတစေလွ်ာကေနေသာကိရာတတိ႔မွာ ယင္းေတာင္ေပၚမ်ားမွရေသာ ေရႊမ်ား၊ ေငြမ်ား၊ ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အဝတ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ရက္ထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရေလသည္။

ကိရာတလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြန္စြာၾကည့္ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ပြဲတြင္မူ
သူတို႔လက္နက္မ်ားႏွင့္အတူ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္တတ္ၾကေလသည္။ ၎တို႔၏အဝါေရာင္အေရာင္အဆင္းမ်ားက အျခားအျခားေသာ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္သိသာထင္ရွားစြာ ကြဲျပားေစခဲ့ေလသည္။

ကိရာတတို႔သည္ ေတာင္ေပၚဂူေတြထဲတြင္ ေနထိုင္တတ္ၾကေသာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး၎တို႔ထံမွ ေဆးဝါးမ်ား၊ ပရေဆးမ်ား ရရွိေၾကာင္းကို ေဝဒေခတ္ ေအရိယံလူမ်ိဳးက သိရွိခဲ့သည္။

အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္အေရွ႕အိႏၵိယတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ကိရာတေမာင္ဂိုလြိဳက္လူမ်ိဳး
မ်ားႏွင့္ေစာေစာပိုင္းက ေရာက္ေနေသာေအာစထရစ္(ဗက်အမငခ)ႏွင့္ဒရာဗိဒိရမ္း(ီမေလငိငေည)တို႔ မည္သို႔ဆက္သြယ္ခဲ့ၾကသည္က မသိရေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ႏွင့္အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားျပည္တို႔တြင္ ေမာင္ဂိုလြိဳက္မ်ားက ယင္းေအာစထရစ္ႏွင့္ဒရာဗီဒီရမ္းလူမ်ိဳးမ်ားကို လႊမ္းမိုးေရာေႏွာပစ္ခဲ့ေလသည္။

ျမန္မာျပည္ကို အဆက္မျပတ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ တိဘက္ျမန္မာအုပ္စုမ်ားသည္
ေနာင္ေသာအခါ၌ ကြဲကြာသြားၾကေလသည္။ တစ္စုက အာသံႏွင့္ျဗဟၼပုတၱရျမစ္ဝွမ္းအထိ
ဆင္းလာၿပီး ေနာင္တြင္ ဘိုဒို(ႀသိသ်)ႏွင့္နာဂ(ၿေါေ်)လူမ်ိဳးမ်ား ေပါက္ဖြားေစခဲ့ေပသည္။
တစ္စုကမူ ကခ်င္ႏွင့္ဆင္ဖိုးလူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာျပည္၌ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။ ကူကီ(ဳကုင)သို႔မဟုတ္ ခ်င္း(ဃ့ငည)မ်ားသည္ အေနာက္ေတာင္အာသံႏွင့္ျမန္မာျပည္တြင္ ေတြ႔ရေလသည္။

ေနာက္ျမန္မာလူမ်ိဳး ၾမေညာေ(ၾပေည ာေ သမ ႀပော ာေ)မ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕က အာ
သံနယ္ကို ျဖတ္၍ စစ္တေကာင္းနယ္ထဲသို႔ ဝင္ခဲ့ၾကသည္။
၎တို႔အားလံုးအား တူညီေသာ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈတူညီမႈအသြင္အျပင္မ်ားေၾကာင့္ တိဘက္ျမန္မာအုပ္စုႀကီး၏အာသံျမန္မာအုပ္စုဟု သတ္မွတ္ရေပသည္။

ဘီစီ-၇၀ဝ မတိုင္မီက ေအရိယံမဟုတ္ေသာ တိဘက္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘဂၤ လားႏွင့္အာသံျပည္ေျမာက္ပိုင္းတို႔၌ တိုင္းႀကီးျပည္ႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့ရေလသည္။ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တိဘက္ျမန္မာတို႔သည္ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထင္ရွားတည္ရွိခဲ့ေလသည္။

ေစာေစာပိုင္းကမူ ကိရာတမ်ားအေနႏွင့္နီေပါခ်ိဳင့္ဝွမ္းေျမာက္ပိုင္းေဂၚ
ကာနာ(ြသမုေမညေ)တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေလသည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္က အလြန္တန္ခိုးအာဏာရွိန္ႀကီးမားေသာ နဂိုေမာင္
ဂိုလြိဳက္အမ်ိဳး လိစၥဝီ(ဴငခခ့ေလင်)လူမ်ိဳးမ်ားကို ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။
၎တို႔၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဘဝအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ဘရာမင္(ဟင္ဒူ)မဟုတ္ေသာ အသြင္လကၡဏာမ်ားကိုလည္း ဗုဒၶ၏က်မ္းစာမ်ား၌ ေတြ႔ႏိုင္ေလသည္။
ဤေနရာတြင္ ဘရာမင္အယူသည္းသူမ်ားက သူတို႔ထက အာဏာတန္ခိုးႀကီးမား
ၿပီး အစစအရာရာ သာလြန္ေသာ လိစၥဝီ(ဴငခခ့ေလင်)မ်ား၏ၾသဇာအာဏာယံုၾကည္မႈ၊ လႊမ္းမိုး
မႈမ်ားကို အေၾကာက္အကန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုၾကေလသည္။ (ွပူလေငည ဴနလပ ဴန ၿန-
စေူ ဠသူ ႈ ဏဏ.၈၇ယ ၈၈။
ေမာင္ဂိုလြိဳက္ႏွင့္ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္မ်ားျဖစ္ေသာ အိႏၵိယျပည္အျပင္မွ ျမန္မာ၊ ယိုး
ဒယား၊ တရုတ္စသည္တို႔တြင္ ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ စာေပထြန္းကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

အထက္၌ ကြၽႏု္ပ္သည္ ေနရင္း ကိရာတ၊ သို႔မဟုတ္ အင္ဒိုေမာင္ဂိုလြိဳက္တို႔ အိႏၵိယသမိုင္းတြင္ သမိုင္းဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ျခင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ဝ၀ ခန္႔ကပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အိႏၵိယျပည္၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သမိုင္းတို႔၏တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေစမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ့ငစြာ ေလ့လာမႈမ်ား ယခုတိုင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးေခ်။

၎အျခင္းအရာမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမႈေရးသိပၸံနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပင္းျပင္း
ထန္ထန္ အနီးကပ္ေလ့လာဖို႔ လိုေပသည္။

တစ္ကယ္ေတာ့ ေမာင္ဂိုလြိဳက္မ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ဝ ေက်ာ္ေလာက္ကစ၍ အိႏၵိယျပည္ကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ ဟင္ဒီယဥ္ေက်းမႈ၏ခ်န္ပီယံမ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး ေရရွည္စစ္ပြဲႀကီးမ်ားတြင္ ဟင္ဒီတို႔၏ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈတိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ ခုခံကာကြယ္တိုက္ခိုက္ေပးသူမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ သမိုင္းတင္က်န္ရစ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏အေရးႀကီးေသာႏိုင္ငံေရးအစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္လာရသည္။ အဆက္မျပတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာပံုျပင္မ်ားတြင္ သူတို႔(ေမာင္ဂိုလြိဳက္) ၏အိႏၵိယႏိုင္ငံအေပၚ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းမ်ားကို လုပ္အားေပးၿပီး သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားအား ဘယ္လိုမွမေမ့ေအာင္၊ ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္လို႔မရႏိုင္ပါေခ်။

ယခု ေဖာ္ျပၿပီးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ကလကတၱားတကၠသိုလ္မွဆရာႀကီး
ေဒါက္တာခ်ာတာဂ်ီ(ွကညငအင ဳကာေမ ဃ့ေမအနမျင ၾ.ဗ.(ဃေူခကအအေ) ီ.ဴငအအ.(ဴသညိသည) ၤ.ြ်.ဗ.
ွ.ႀ.)၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ အတိုခ်ံဳးေရးသားေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဆရာႀကီးခ်ာတာဂ်ီက လိမၼာပါးနပ္စြာျဖင့္ ေနာက္ပညာရွင္မ်ားအား ဆက္လက္
ထုတ္ေဖာ္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆရာႀကီးခ်ာတာဂီသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေထာက္အထားမ်ားအရ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

၎အဆိုအရ ယေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွိေနေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအျပင္ အျခားျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ နာဂ၊ဝ၊ ပေလာင္၊ ရွမ္း အစရွိသည္တို႔မွာ ေမာင္ဂိုလြိဳက္လူမ်ိဳးစုအုပ္စုငယ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး မြန္လူမ်ိဳးမွာမူ ေရွးႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ေမာင္ဂိုလြိဳက္မ်ားႏွင့္ပရိုတိုေအာစ ထရစ္(ဏမသအသ ဗက်အမငခ)တို႔ ေရာေႏွာေမႊေႏွာက္ေပါက္ဖြားလာသူမ်ား ျဖစ္ဟန္တူ၏ဟုေဖာ္ျပပါ
ရွိေလသည္။

အိႏၵိယရာဇဝင္ကို ေဖာ္ထုတ္ရာ၌ ခတၱိယ-ကိရာတ ေမာင္ဂိုလြိဳက္တို႔အေၾကာင္းမွာ အျခားေအရိယံ(ဗမပေည)၊ ဒရာဗိဒီယန္(ီမေလငိငေည)ႏွင့္ေအာစထရစ္(ဗက်အမငခ)စေသာလူမ်ိဳးအေၾကာင္းထက္စာလွ်င္ မ်ားစြာေနာက္က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမွတ္မထင္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္က်မွ သုေတသနျပဳရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္ သမိုင္းသုေတသီမ်ားက ေမာင္ဂိုလြိဳက္သမိုင္းေၾကာင္းကို ယခုထက္ အားထုတ္ေလ့လာေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာခ်ာတာဂ်ီက ေရးခဲ့ပါသည္။

ျပည္သိန္းေက်ာ္