Search This Blog

Wednesday, January 18, 2017

အင္း၀ေခတ္မွ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား


အင္း၀ေခတ္မွ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား
ျမန္မာ႔ဂုဏ္ရည္ ရာဇ၀င္ဖတ္စာ (ဦးဖုိးက်ား)

ယံုၾကည္တည္ၿမဲၾကေသာ အရွင္ႏွင့္ က်ြန္အင္းဝဘုရင္ မဟာသီဟသူရ (၈၃၀-၈၄၂)တြင္ ေတာင္ငူစား စည္သူေက်ာ္ထင္ ဟူေသာ ဗိုလ္မႉးသည္ ရွိ၏။ ထိုေတာင္ငူစားသည္ ေတာင္ငူ က်ဉ္းသည္ဟု ခ်ဲ႕ထြင္၍ တည္ျပန္ေသာအခါ အိမ္ေရွ႕မင္းႏွင့္ မႉးမတ္ေတာ္တို႔က " ဤသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္သည္မွာ ေနာင္အခါ ျခားနား ပုန္ကန္မည္ မုခ်တည္း " ဟု ေလ်ွာက္ၾကကုန္၏။

ထိုအခါ ဘုရင္ မဟာသီဟသူရက " ငါ့က်ြန္သည္ အလြန္ သစၥာရွိ၏။ ေမာင္မင္းတို႔ မယံုလ်ွင္ ငါက ဦးေသ်ွာင္ကိုကိုင္၍ ယူေစမည္။ အကိုင္မခံ မလိုက္မွ ေမာင္မင္းတို႔ ေလ်ွာက္သည့္အတိုင္း ငါယံုမည္ " ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍ မင္းခ်င္းတစ္ေယာက္ကို ေစလိုက္၏။

မင္းခ်င္းေရာက္၍ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ျပန္ၾကားေသာ္ ေတာင္ငူစားက " ငါ့အရွင္ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း တည္ေအာင္ ငါ့ဦးေသ်ွာင္ကို ကိုင္၍ခ်ဳပ္ " ဟု ဆို၏။ မင္းခ်င္းလည္း အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ျပဳ၏။ ၿပီးမွ ျမင္းလ်င္စီး၍ အေျခြအရံ သံုးရာႏွင့္ ေရာက္လာ၏။

ထိုအခါ ဘုရင္သီဟသူရသည္ အိမ္ေရွ႕မင္းႏွင့္ မႉးေတာ္ မတ္ေတာ္တို႔ေရွ႕ စံုညီတြင္ " ေမာင္မင္းတို႔သည္ ငါ့က်ြန္ကို မယံုမၾကည္ ေလ်ွာက္ၾကသည္ ၊ ယခု စည္သူေက်ာ္ထင္ ေရာက္လာၿပီ ၊ ဘယ္သို႔ ေလ်ွာက္ၾကဦးမည္နည္း " ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ အိမ္ေရွ႕မင္း စသူတို႔လည္း မည္သို႔မ်ွ မေလ်ွာက္ဝံ့ၾက။ ဦးခ်၍သာ ေနၾကကုန္၏။ ထိုအခါမွ ထပ္မံ၍ ႀကီးက်ယ္စြာ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္ မူျပန္ေလသတည္း။

ျမင္းစီးေကာင္းေသာ ဒုတိယမင္းေခါင္
အင္းဝ ဒုတိယမင္းေခါင္ (၈၄၂-၈၆၃)သည္ သီလ ၊ သမာဓိ ၊ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ အတတ္ ၁၈ ပါးကို တတ္ေတာ္မူသည္။ အထူးသျဖင့္ ေလးအတတ္ႏွင့္ ျမင္းစီးအတတ္ကို ပိုမို၍ တတ္ေတာ္မူ၏။

ဤမင္းသည္ ျမင္းစီးျခင္း ၁၇ ပါး တတ္သည္ဟု ေက်ာ္ေစာ၏။
( ၁) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ ေျခစံုရပ္၍ စီးျခင္း၊
(၂) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ ေျခတစ္ဖက္သာ ရပ္၍ စီးျခင္း၊
( ၃) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ ေမွာက္ခံု ၊ အလ်ား ၊ က တြင္ ဝပ္၍ ကဦး ၊ ကေညာင္း ေျပာင္းျခင္း (ကဦး = ကုန္းေရွ့ ၊ ကေညာင္း = ကုန္းေနာက္)
( ၄) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ က ၌ လက္တစ္ဖက္ျပဳ၍ ဘယ္ညာေျပာင္းျခင္း၊
( ၅) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ ခ်ပ္ဝတ္ျခင္း ၊ ဓား လွံ လဲလွယ္ဖယ္ျခင္း၊
( ၆) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ အသူရာ တည္ဟန္ျပဳ၍ ေျခကို မိုးေျမွာက္ ေခါင္းဦးေစာက္ျပဳျခင္း၊
( ၇) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ က ကို ကိုင္၍ ျမင္းနံေတာင္းသို႔ ကိုယ္ကို တံခြန္ လႊားဟန္ျပဳျခင္း၊
( ၈) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕၍ စီးျခင္း၊
( ၉) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ကို နဂါးပတ္ဟန္ျပဳ၍ ျမင္းလည္ကို ဦးေခါင္းျဖင့္လ်ွိဳလ်က္ ခရုပတ္လွည့္ၿပီးလ်ွင္ တစ္ဖက္ကသည္ တစ္ဖက္သို႔ လည္၍ေရာက္ျခင္း၊
(၁၀) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ ျမင္းခံု၌ ရပ္၍စီးျခင္း၊
(၁၁) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ ျမင္းမွ သက္၍ တစ္ဖန္ ကုန္းထက္သို႔ ေရာက္ျပန္မိျခင္း၊
(၁၂) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ ဆံျဖတ္ဟန္၊ ေမ်ာက္ေျမစမ္းဟန္၊ ေကာင္းကင္သို႔ ကသိုဏ္းရႈဟန္၊ ျခေသၤ့ စံပယ္ဟန္ စီးျခင္း၊
(၁၃) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ ေျမသို႔ သက္၍ လက္ဝဲမွ လက္ယာ ၊ လက္ယာမွ လက္ဝဲ ခုန္တက္၍ ေျခရာမတိမ္း က်ျခင္း၊
(၁၄) လ်င္ျခင္းကို မ်ွေစျခင္း၊
(၁၅) လ်င္ျခင္းကို လြန္ေစျခင္း၊
(၁၆) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ ဘီလူးဖမ္းဟန္ စီးျခင္း၊
(၁၇) ျမင္းေျပးစဉ္တြင္ အသူရာတည္ဟန္ စီးျခင္း။

ဤသို႔ စီးျခင္း ၁၇ ပါးကို ျပေတာ္မူနိုင္၏။ ဆင္အတတ္ကိုလည္း တတ္၏။ ေရးမႈ ၊ သားမႈ ၊ ပြတ္မႈ စေသာ ပညာ အေထြေထြ အျပားျပား တတ္၏။ ဉာဏ္ပညာ လ်င္ျမန္၏။ ပညာရွိကို ျမတ္နိုး၍ ခ်ီးေျမွာက္၏။ သို႔ေၾကာင့္လည္း ထိုမင္းလက္ထက္၌ ပညာရွိ ေပါမ်ား၍ တိုင္းျပည္ ခ်မ္းသာ၏။

မိမိအရွင္အတြက္ အသက္ကို အေလးမျပုေသာ ေရနံ႔သာစား ငေရႊက်ိဳင္း
သကၠရာဇ္ ၈၉၃ တြင္ ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ ဘုရင္နရပတိသည္ အင္းဝနန္းကို တက္၏။ တစ္ေန႕ေသာ္ ဘုရင္ အမွတ္တမဲ့ေနခိုက္ ေနာင္ေတာ့္သား ေရႊေနာ္ရထာ၏ က်ြန္ငေသာၾကာ သည္ ဓားႏွင့္ လုပ္ၾကံေလသည္တြင္ ထီးျဖဴကို ခုတ္မိ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို အုပ္ထားသကဲ့သို႔ ရွိေလ၏။

ထိုအခါ ဘုရင္နရပတိ၏ က်ြန္ ေရနံ႕သာစား ငေရႊက်ိဳင္း သည္ ျမင္လ်ွင္ေျပးလာ၍ ငေသာၾကာ ကို ဖက္ေလ၏။ ႏွစ္ေယာက္သား လံုးေထြး၍ လဲေလ၏။ ငေရႊက်ိဳင္း ကလည္း " ငေသာၾကာလြတ္လ်ွင္ အေရးေတာ္ ပ်က္ေတာ့မည္ ၊ ေရြးေနေတာ္ မမူႏွင့္ေတာ့ ၊ က်ြန္ေတာ္ႏွင့္ တကြပင္ ေရာ၍ ကြပ္ေတာ္မူေလာ့ " ဟု မိမိ၏ အသက္ကို ပဓာနမျပဳဘဲ ေလ်ွာက္ေလ၏။
ဘုရင္သည္ကား မိမိ၏က်ြန္ လြတ္ေအာင္ ငေသာၾကာ ကိုသာ ေရြး၍ လက္သံုးေတာ္ဓားႏွင့္ ကြပ္ေလသတည္း။
" ေရႊနန္းေၾကာ့ထံ ၊ အေသခံ ၊ ေရနံ႕သာစားပြဲ "
(ကဝိလကၡဏာသတ္ပံု)

မ်ိဳးခ်စ္မင္းႀကီး ရန္ေနာင္

သကၠရာဇ္ ၈၈၈ ခုမွ ၉၁၃ ခုအထိ ၂၅ ႏွစ္ခန္႕အတြင္း အထက္ျမန္မာနိုင္ငံ အင္းဝ၌ ရွမ္းမ်ား လႊမ္းမိုး အုပ္စိုးေလသည္။ သကၠရာဇ္ ၈၈၈ ခုတြင္ အင္းဝ၌ ရွမ္းသိုဟန္ဘြား နန္းတက္၏။ ထိုအခါ ျမန္မာတို႕သည္ အင္းဝတြင္ မေနနိုင္ ၊ မေနလိုၾက၍ ျမန္မာအားႀကီးရာ ျပည္ ၊ ေတာင္ငူ (အထူးသျဖင့္ ေတာင္ငူ) သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခိုဝင္ၾကကုန္၏။

ရွမ္းသိုဟန္ဘြားသည္ အလြန္ဆိုးေသာ မင္းျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႕သည္ မခံမရပ္နိုင္ဖြယ္မ်ားေသာ္ သိုဟန္ဘြား၏ အတိုင္ပင္ခံ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ အမတ္ႀကီး မင္းႀကီးရန္ေနာင္အား တိုင္ၾကားၾကကုန္၏။

ဤမင္းႀကီးရန္ေနာင္မွာ အလြန္ ေျဖာင့္မတ္၏။ မိမိ အမ်ိဳးသားတို႕ကို အကယ္စင္စစ္ ခ်စ္ခင္လွ၏။ သိုဟန္ဘြား နန္းတက္စက ျမန္မာတို႔ေနရာ ျပည္ ႏွင့္ ေတာင္ငူသို့ ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္မည္ဟု မင္းႀကီးရန္ေနာင္အား တိုင္ပင္ရာ ဤရွမ္းမင္း လုပ္ၾကံေသာ္ ျပည္ ၊ ေတာင္ငူ တို႔ ခံနိုင္မည္မဟုတ္ ၊ ပ်က္ခဲ့လ်ွင္လည္း ရွမ္းတို႕သာ ျမန္မာနိုင္ငံလံုး အုပ္စိုးၾကေတာ့မည္။ က်န္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ က်န္ပါေစေတာ့ၾကံ၍ မင္းႀကီး ရန္ေနာင္က " သြားေရာက္တိုက္ခိုက္ရန္ မလိုပါ ၊ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ အလိုလို ညြတ္လာၾကပါလိမ့္မည္ " ဟု ေလ်ွာက္ေလ၏။ သိုဟန္ဘြား လည္း မတိုက္ေတာ့ေခ်။

မင္းႀကီးရန္ေနာင္သည္ ျပည္ ႏွင့္ ေတာင္ငူ တို႔သို႔ " ရွမ္းမင္းႏွင့္ အညီအညြတ္ ျဖစ္ေစေလာ့ " ဟု တိတ္တဆိတ္ ေစ၏။ ျပည္ ၊ ေတာင္ငူ တို႔ကလည္း လက္ေဆာင္ပဏၰာပို႔၍ မဟာမိတ္ျပဳၾက၏။ အင္းဝႏွင့္ ေတာင္ငူစပ္ ၊ ျပည္စပ္တို႔တြင္ ရွမ္းတို႔ သြားေရာက္ေနမည္ စိုး၍ ကန္ ၊ ေခ်ာင္း ၊ ဆည္ေျမာင္း တို႔ကိုလည္း ဖို႔ေစ၏။

အထက္က ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာတို႔ မခံမရပ္နိုင္လြန္း၍ မင္းႀကီးရန္ေနာင္အား တိုင္ၾကားၾကေသာအခါ မတရားကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ ဤျမန္မာလူမ်ိဳး မင္းႀကီးရန္ေနာင္သည္ မတရားမင္းကို လုပ္ၾကံအံ့ဟု ေအာက္ပါအတိုင္း စီရင္ေလသည္။

သကၠရာဇ္ ၉၀၄ ခုတြင္ သိုဟန္ဘြားသည္ ဥယ်ာဉ္ေတာ္၌ ယာယီတဲနန္း စံေတာ္မူမည္ ရွိရာ မင္းႀကီးရန္ေနာင္က ျမန္မာအမႈထမ္း တို႔အား မိမိစြဲေဆာင္ေသာ ဓားမ်ားကို တဲေတာ္အတြင္း မိမိတို႔ ခစားမည့္ေနရာ တိတ္တဆိတ္ ျမႈပ္ထားေစ၏။ " ငါ ထလ်ွင္ မင္းတို႔က ဓားကို ယူ၍ ရွမ္းအမတ္တို႔ကို ခုတ္ေလ " ဟု မွာထားႏွင့္၏။ ယာယီနန္းတြင္ မင္းႀကီးရန္ေနာင္ စီမံခ်က္အရ ျမန္မာတစ္သိုက္ ၊ ရွမ္းတစ္သိုက္ လက္နက္မပါ အယဉ္အေက်း ဝတ္ဆင္၍ အသီးသီး ခစားၾကရ၏။
ယာယီနန္းတြင္ စံုလင္ခစားမိၾကေသာ္ မင္းႀကီးရန္ေနာင္က ဓားရလိုသည္ႏွင့္ ဓားေကာင္းအေၾကာင္းကို စပ္၍ေျပာ၏။

သိုဟန္ဘြား က " အစ္ကို ေရွးက ဆင္ကိုပင္ ထိသည္ ဆိုသည္။ ထိုဓားကို သိပါမည္ေလာ " ဟု ေမး၏။ မင္းႀကီးရန္ေနာင္က " သိပါသည္ " ဟု ဆိုသျဖင့္ မင္းစဉ္လက္သံုးဓားစုကို ယူ၍ျပေစလ်ွင္ " သည္ဓား ျဖစ္ပါသည္ " ဟု ေကာက္ဟူ၍ ညႊတ္ကမ္းဟန္ႏွင့္ သိုဟန္ဘြားကို တအား ခုတ္လိုက္ေလ၏။ သိုဟန္ဘြား ျပတ္သည့္ျပင္ မွီထိုင္ေနေသာ ဝါးပိုးတိုင္ႏွင့္ ၾကမ္းေလးေခ်ာင္း ျပတ္ေသးေသာ ဟူ၏။

ရွမ္းတို႔ ေသာေသာထလ်ွင္ ျမန္မာတို႔က ျမႈပ္ထားေသာဓားကို ေဖာ္ယူ၍ ရွမ္းတို႔ကို ခုတ္ေလ၏။ သိုဟန္ဘြား အနိစၥေရာက္လ်ွင္ မႉးမတ္ျပည္သူ အမ်ားကပင္ မင္းႀကီးရန္ေနာင္အား မင္းျပဳရန္ ေတာင္းပန္ၾကကုန္၏။ မင္းႀကီးရန္ေနာင္ကား " ငါသည္ မတရားမင္းကို ခ်ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ငါကိုယ္တိုင္ မင္းမျပဳလို ၊ တရားလည္း တရားေသာ ျမန္မာကိုလည္း လိုလားေသာ အုန္းေဘာင္ခံုမွိဳင္းကို နန္းတင္ၾကေလ " ဆိုသျဖင့္ နန္းတင္ၾကေလ၏။ မိမိကား ေနာက္တစ္ႏွစ္ၾကာေသာ္ ေလာကကို ၿငီးေငြ႕၍ ေတာထြက္ ရဟန္းျပဳသြားေလသတည္း။

Posted by မင္းအရိပ္