Search This Blog

Wednesday, January 18, 2017

ေမာင္ေဖငယ္


နွစ္ေတြဘယ္လို ၾကာေညာင္းေပမဲ့ မေဟာင္းေျမ့နိုင္ တဲ့
ဇာတ္လမ္းေလး တစ္ပုဒ္ကေတာ့ မႏၲေလးရတနာပံု
ေနျပည္ေတာ္ႀကီးမွာ အစျပဳခဲ့ပါတယ္။

(၁)
ေလာင္းရွည္ျမိဳ႕စား သီရိမဟာသုပဘာေဒ၀ီ ဘဲြ႕ေတာ္ခံ မိဖုရားၾကီးသည္မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီး ကမ်က္မာန္ပြားရာမွ အျငိဳအျငင္ခံရကာခ်ိဴ႕တဲ့စြာေနရစဥ္၌ သားေတာ္သီေပါ မင္းသားေလး သည္ပဌမျပန္ စာျပန္ပဲြၾကီးသုံးၾကိမ္ ျပန္ဆုိခဲ့သျဖင့္ စာေပႏွင့္ဘာသာကုိ ေလးစားေသာ မင္းတုန္းမင္း တရားၾကီးက သားေတာ္သီေပါမင္းကို ေျမွာက္စားခဲ့ ၏။

မင္းသား၏အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္လက္သုံးေတာ္ဓါးပုိင္မင္းသားကို သူရဲေကာင္းျပဳရာတြင္ ေရွ႕လႊတ္ေတာ္ၾကီး ေျမာက္ဘက္၌ သီးသန္႔ ေဆာက္လုပ္ေသာစံအိမ္ေတာ္ႏွင့္စံမူ ၏။
ထိုစဥ္တြင္သီေပါဘုရင္၌အေျခြအရံလူပိ်ဴေတာ္သားမ်ား၀ိုင္းရံခစားလ်က္ရွိရာ၌ဘုိးေတာ္ဘုရား သားေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ေရႊျဖဴမင္းသား၏ ေျမးေမာင္ေဖငယ္ႏွင့္ေရနံ ေခ်ာင္းမင္းၾကီး၏ သားေမာင္တုတ္တ္ုိ႕သည္မင္းသားႏွင့္အရင္းႏွီး ဆုံးျဖစ္၏။
ေမာင္ေဖငယ္သည္ ပညာရင့္သန္သူတု္ိ႔ အေလွ်ာက္နူးညံ့သိမ္ေမႊ႕သည္။ေမာင္ေမာင္ တုတ္မွာလက္ရုံးရည္သမားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ေဟာေဟာဒုိင္းဒုိင္းႏွင့္ မဟုတ္မခံရွိသည္။
(၂)
ေမာင္ေဖငယ္သည္ သီေပါမင္း၏လူပိ်ဴေတာ္ မျဖစ္ခင္ကအမ်ိဴးကုိ ခ်စ္သည့္စာဆုိေတာ္ လူငယ္ကေလးတစ္ဦးျဖစ္၏။ သကၠရာဇ္၁၂၃၃-ခုႏွစ္တြင္မင္းတုံးမင္းက အဂၤလိပ္လက္ရွိ ရန္ကုန္ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကုိ ထီးတင္ရာ ပုပၸါး၀န္သည္ ထီးေတာ္ႏွင့္အတူရန္ကုန္သို႕ စုန္ဆင္းလာ၏။
ေရႊတိဂုံကုန္းေတာ္ေပၚ၏ အနီးတြင္ပုပၸါး၀န္က ထီးေတာ္ရုံယာယီေဆာက္ ကာေခတၱထားရာ၌ ထီးေတာ္ရုံကို ထီးျဖဴႏွစ္လက္မိုိးထား၏။

ထုိစဥ္တြင္ အိႏိၵယဘုရင္ခံခ်ဴပ္လာဒ္မင္းၾကီးသည္ ရန္ကုန္သုိ႕လာရာမွထီးေတာ္ရုံအနီး၌ပင္ ယာယီတဲ ႏွင့္ေန၏။လာဒ္မင္းၾကီးယာယီတဲတြင္ထီးေတာ္ရုံကဲ့သုိ႕ထီးျဖဴႏွစ္လက္ မိုးထားကာစံေနရာ ျမင္ရသူ ျမန္မာတုိင္းမခ်ိၾက။ လာဒ္မင္းၾကီးသည္ အိႏၵိယသူပုန္တုိ္႕က ေနာက္ေၾကာမွ ဓါးႏွင့္ႏွစ္ခ်က္ ထိုးကာလုပ္ၾကံလုိက္သျဖင့္ ေသဆုံးသြားသည္တြင္ ေမာင္ေဖငယ္စာခ်ိဴးေတာ့၏။

.....ထီးျဖဴရုံျပႆဒ္ႏွင့္၊မအပ္တဲ့မရာ၊လဒ္ဆ္ုိတဲ့မိစာၦ၊ပိတ္ရွာျပီ ၀ီဇီ၊ဘုန္းမတန္ဘုန္း တန္ၾကံ ဆုံးရုပ္နံ၊လားရ ဇီ၀ီ၊ မင္းတုတုေခြးေသေသတယ္၊ ေသြးေထြေထြယုိဘိ၊လဒ္ ရန္ဇတ္ဒါဏ္တိ၊ နတ္ဖန္ ဘိဘုုန္းေတာ္၊ကၽြန္းစကၤာပူတလႊား၊ေရႊဓါးပြါးသတရသေနာ္၊ေလွခါးတက္ေပၚ၊ထီးျဖဴေတာ္ ႏွစ္ခ်က္ ေၾကာင့္၊ သင့္အသက္ထြက္လြယ္ေစ၊ဒါးႏွစ္ခ်က္ ေလးလက္ျဖင့္ ေလးခ်က္ေမႊမည္ ေဘးသက္ေသ၊လက္ငင္းဗ်ေလး။.......
ေမာင္ေဖငယ္၏ စာကုိေတြ႕ရေသာ ေအာက္ျမန္မာ ျပည္မွအဂၤလိပ္တုိ႕သည္မင္းတုန္းမင္းၾကီးထံသုိ႕ ေလွ်ာက္ထား တုိင္ၾကားကာကန္႕ကြက္၏။
ထုိစဥ္ကမင္းတုန္းမင္းသည္ အဂၤလိပ္တ္ုိ႕ အားေပါင္းသင္း ေနရခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ ထက္သန္သည့္စာဆုိေတာ္ ကေလး၏ေဘးေၾကာင့္ အမူမပြားဆုိ္သျဖင့္ ေမာင္ေဖငယ္ကို ထိတ္တုံးခတ္ခါ အက်ဥ္းခ်ထား၏။
.......သမုတိအတြက္င၀က္ကဒဏ္ခံ၊အထက္ကၾကံဟန္ကုိေရႊနန္းစံမသိ၊ရွစ္ခုႏွစ္ ေတာင္မ်က္နွာတြင္ မကၡရာမင္းႏွင့္ပါဘိ၊ပလိပ္ေၾကာင္းေအာင္ပန္းေခြ၊ေမာင္ထမ္း ေခ်ေနဘိ၊ေညာင္ရမ္းေဆြရ၀ိႏွင့္ျပကတိ မေသြ၊ရန္သူေတာ္ေရႊဘုိသြား၊ေဖကိုဘြား ခဲ့ရသက္ေသ ၃ခုႏွစ္ကုလားေျပ၊ ဇယားေျခ ဇတ္ၾကီးႏွင့္တသီးပခ်ငး္ႏိုင္ငံ၊ကူးခဲ့ပုံစံ ယခုျဖင့္ေကာင္းေမြလြန္တယ္-ဆုိးေမြခံထိပ္တုံး ႏွင့္ေလး။........
သီေပါမင္းသားသည္ မယ္ေတာ္ရွင္ျဖဴမရွင္ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရား၏သီၼးလတ္
ျမေတာင္ျမိဳ႕စား ထိပ္စုဖုရားလတ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားဘ၀ စာေပသင္အံေနစဥ္ကပင္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ခဲ့ရာ မင္းသားနွင့္မင္းသီၼး အျပန္အလွန္ေပးၾကသည့္ ေတးထပ္မ်ားစာမ်ား သည္ေမာင္ေဖငယ္ ေရးေပးသည္ဟုဆုိ၏။
ေမာင္ေဖငယ္သည္ ဒုိင္း၀န္ႏွင့္ဒုိင္း၀န္ကေတာ္တု္ိ႔ ကေမြးစားေသာသားျဖစ္ျပီး ဒုိင္း၀န္ႏွင့္ဒုိင္း၀န္ ကေတာ္တြင္ ခင္ခင္ၾကီး(ဒုိင္းခင္ခင္)ဟု ေမြးစားသီၼးငယ္ကေလးရွိ၏။

သူတ္ုိ႕ႏွစ္ေယာက္ေနရာခ်ရန္ရာထားသည့္အတို္င္းေမာင္ေဖငယ္ကဒုိင္းခင္ခင္ၾကီး အေပၚတြင္ခ်စ္မိ ေသာ္လည္းဒုိင္းခင္ခင္မွာငယ္လြန္းသျဖင့္မေျပာဘဲအလုိလုိက္ကာ အၾကိဳက္ျပဳခဲ့ရ၏။

ဒုတိယပုိင္း ဇတ္သိမ္း
(၃)
၁၂၄၀-ခုသတင္းကၽြတ္လဆန္း-၆-ရက္ အဂၤါေန႕-၂-ခ်က္တီးေက်ာ္္တြင္မင္းတုံးမင္း နတ္ရြာစံေသာ္၊မိဖုုရားေခါင္ၾကီး မဟုတ္ေသာ္လည္း ဆင္ျဖဴရွင္ေတာ္ကိုေပးသနားကာ မိဖုရားေခါင္ ကဲ့သုိ႔ေျမွာက္စားထားသည္ ရွင္ျဖဴရွင္မရွင္ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားသည္ မင္းတုန္းမင္း မက်န္းမာစဥ္ကပင္၊အေဆာင္ေတာ္ပိတ္ျပီးကုသခ့ဲ၏။
အျခား မိဘုရား-၃၈-ပါးကုိ၀င္ခြင့္မျပဳရုံမက ကင္း၀န္မင္းၾကီးဦးေကာင္း ေရႊျပည္၀န္မင္းဦးဖုိး လွဴိင္၊ တုိင္တားမင္းၾကီးဦးဖုိးဘုိ္ ႏွင့္တုိင္ပင္ကာ တုိင္းျပည္ျငိမ္ရန္အတြက္မကၡရာမင္းသားၾကီးက အစ သီေဘာ၊သာဂရ၊ရခုိင္၊ပ်ဥ္းမလြန္ စေသာမင္းသားတုိ႕အထိသားေတာ္အားလုံးကို ဖမ္းထားလုိက္၏။
ထုိ႕ေနာက္အိမ္ေရွ႕မင္းအျဖစ္ သီေပါမင္းသားကိုခန္႕ရန္ဆုံးျဖတ္ခန္႕ထား၏။သီေပါကုိ ေမာင္ေမာင္တုတ္က ေၾကးတုိက္တြင္ ထမ္း၍ထုတ္ခဲ့သည္။
မင္းတုံးမင္းနတ္ရြာစံျပီးေနာက္မိဖုယား ၄၉ ပါး သား ၅၀ ပါး ေျမးထီး ၃၈ ပါး ေျမးမ ၄၅ ပါး
က်န္ခဲ့၏။
(၄)
မင္းတုန္းမင္းနတ္ရြာစံလွ်င္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား သီေပါမင္းသည္ နန္းေတာ္သို႕ေျပာင္း၍စံျပီး နန္းသိမ္း၏။ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိ ေန႕ညမျပတ္ ေခၚထား၏။ ေမာင္ေဖငယ္ေနမေကာင္း သျဖင့္ အိမ္ျပန္အိပ္ေစျပီး နံနက္ညီလာခံတက္ ေစ၏။
ေမာင္ေဖငယ္ကုိ ေရႊတုိက္စုိးအရာႏွင့္ ေတာင္သမန္ လယ္စား စီးေတာ္ျမင္း၀န္အျဖစ္သူ ေကာင္းျပဳ၏။ ဒုိင္း၀န္မင္းကုိ အတြင္း၀န္ပုဂံျမိဳ႕စားေပး၏။ ဒုိင္းအတြင္း၀န္၏ဖခင္ လန္းပတ္မင္းၾကီးအား ၀န္ၾကီးခန္႕၏။

ေမာင္ေမာင္တုတ္ မင္းညီမင္းသားအခြင့္အေရးရျပီး ရေနာင္ျမိဳ႕ကုိစားေစကာ လက္သုံးေတာ္ကုိင္ ေျမာက္ဓါး၀ယ္ဗုိလ္ၾကီး ျဖစ္၏။ ေရႊနန္းရွင္အား ပူူးတြဲ၍သာခစား ၾက၏။

၁၂၄၀ ခုႏွစ္တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္မေဟသီ ဘိေသကသဘင္ဆင္ယင္ရာ ဆင္ျဖဴမရွင္က သီေပါမင္းအားသူ၏ သီၼးေတာ္ၾကီး မုိးေနာင္စုဖယားၾကီးႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ စီစဥ္ေနစဥ္ တြင္ မဂၤလာအခါေတာ္က်ခ်ိန္၌ မုိင္းေနာင္ စုဖုရားႀကီးနွင့္ သီေပါမင္းတုိ႔ထုိင္ရာ အမရာသန ပလႅင္ ေပၚသုိ႕ျမေတာင္ျမိဳ႕စား စုဖုရား လတ္က တက္ကာၾကားထဲမွ ဇြတ္၀င္ထုိင္သျဖင့္ တစ္္ခ်ိန္ တည္းပင္ သီေပါကိုယ္ေတာ္ သည္မိဖုရားႏွစ္ပါးႏွင့္ လက္ထပ္ျပီးသား ျဖစ္သြား၏။
သီေပါသည္ စုဖုရားလတ္ႏွင့္ သာလွ်င္ေပါင္းသင္း ေနရျပီး စုဖုရားၾကီးထံသို႕သြားခြင့္ မရ။

(စုဖုရားလတ္သည္ ဘုရင္ မိဖုရားမ်ားမ်ားယူ သည့္စနစ္ကိုေတာ္လွန္သည္။)
၁၂၄၀ ခု တပို႕တဲြလဆန္း ၁၀ ရက္ေန႕ညတြင္ ယခင္ကဖမ္းထားသည့္မင္းသားမ်ားအရာရွိမ်ား သားသမီးမ်ားပါမက်န္ လူ ၅၀ ခန္႔ကုိ ေမာင္ေမာင္တုတ္က သီေပါမသိဘဲ သတ္လုိက္၏။

ေထာင္ေျပာင္းေစဟု အမိန္႔ရွိသည္ကို အမွတ္မွားသျဖင့္သတ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆို၏။
ထိုအခါ သီေပါဘုရင္ကေနာက္ကို လက္သုံး ေတာ္မ်ား ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အတြင္း၀န္မ်ား မသိၾကဘဲကြပ္မ်က္ျခင္းမျပဳရဟုအမိန္႕ထုတ္ ခဲ့၏။

(၅)
ထုိ႕ေနာက္ ရာဇပေ၀သ ဘိသိတ္သြန္းျပီး သီေပါမင္းက စုဖုရားလတ္ကုိမိဖုရားေခါင္ ထီးေဆာင္းမဂၤလာ မဟာဥကင္ဖြင့္၍လုပ္ရာ ကညာခင္ခင္ၾကီးသည္ ဘိသိတ္ေတာ္ဆက္အျဖစ္န၀ရတ္ ထီးေရႊဖလားကုိကိုင္ရန္အေရြးခံရ၏။

ထုိ႕ေၾကာင့္ မိဖုရားေခါင္ၾကီးစုဖုရားလတ္က မ်က္ေစ့က်ကာလွပေသာ ခင္ခင္ၾကီး(ဒုိင္းခင္ခင္)ကုိ အပါးေတာ္ခစားေစ ဟုေျမွာက္စား၏။ အသက္ဆယ့္ ေလးငါးႏွစ္ရွိ ခင္ခင္ၾကီးကုိ မင္းႏွင့္မိဖုရား ႏွစ္ပါးစလုံးကခ်စ္၏။
တစ္ေန႕တြင္သီေပါက ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေဖငယ္ကုိ ေခၚကာဒုိင္းခင္ခင္ကို နန္းရမိဖုရား ေျမွာက္လုိသည္ ဟုေျပာ၏။ ဒုိင္းခင္ခင္ကုိ သူစံရာပန္းခုံေတာ္သုိ႕ ေခၚေပးရန္ဆုိရာေမာင္ေဖငယ္သည္ ႏွမေကာင္းစားသည္ ကုိျမင္လုိသည္ကတစ္ေၾကာင္း သခင့္ကုိသစၥာမေဖာက္လုိ၍တေၾကာင္း ဒုိင္းခင္ခင္ကုိ ေခၚထုတ္ကာ သီေပါထံသုိ႕ပုိ႔ေပး၏။ မၾကာခဏ ေယာက်္ားလုိ၀တ္ျပီး သီေပါထံသုိ႔ေခၚေပး၏။

ေနာက္ဆုံးတြင္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး စုဖုရားလတ္ သိသြား၏။ ဒုိင္းခင္ခင္ကုိ ေျမာက္ေရႊေရးေဆာင္တြင္ မိဖုရားအျဖစ္ ထားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိစဥ္တြင္ သီေပါမင္း မက်န္းမာျဖစ္၏။ မိဖုရားၾကီးက ေရႊနန္းေဆာင္ ေဆာင္ေဗြလယ္မွာ ေမာင္ေဖငယ္ နွင့္ဒိုင္းခင္ခင္ေၾကာင့္ ေမာင္ေတာ္ဘုရား နွင့္သာ ေဝးကြာရေတာ့မည္။ ေမာင္ဘုရားနွင့္ ေဝးကြာရ သည္မွာ ဒင္းတို႔သာ တရားခံ။ နန္းမေတာ္စုဖုရား အတြင္းရန္ စနက္မီးကို ကမ႓ာမေၾက သတ္ဖို႔ႀကံစည္ ေလေတာ့သည္။

အတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ရာေရႊေသတၱာ (ပစ္စာ)တြင္းမွေမာင္တုတ္ မိန္းမမ်ားမ်ားယူပုံ ရမ္းကားပုံမ်ားကုိ တုိင္ေသာစာႏွင့္ ခင္ခင္ၾကီးႏွင့္ ေမာင္ဘုရား ရည္ငံမွ်ကာ ေမာင္ေဖငယ္က ေအာင္သြယ္ၿပီး နန္း၀င္ရန္ႀကံေဆာင္သည္ဟု စာမ်ားေတြ႕ရျပီး ေမာင္ေမာင္တုတ္ ေမာင္ေဖငယ္ ဒုိ္င္း၀န္ကေတာ္ႏွင့္ ဒုိင္းခင္ခင္တုိ႕ကုိ အေခၽြအရံမ်ား ႏွင့္တကြဖမ္းလုိက္၏။ တျခားစီခဲြထား၏။

ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိသတ္ေစ အမိန္႕ေပးေသာ္လည္း ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္သတ္ ေသသြား၏။ ဒုိင္း၀န္ႏွင့္ဒုိင္း၀န္ကေတာ္တုိ႔ကုိ ကြပ္မ်က္လုိက္ၾက၏။
ခင္ခင္ၾကီးတြင္သေႏၶရွိရာမင္း၏သေႏၶကိုသတ္လွ်င္မင္းဆက္ျပတ္တတ္သည္ဟု မသတ္ပဲခ်ဴပ္ထား၏။

ေမာင္ေဖငယ္ကုိ မုိးေကာင္းသုိ႔ ပုိ႕ေပးလုိက္ျပီး သတ္ရန္အမိန္႕ထုတ္၏။မိုးေကာင္း ေရာက္လွ်င္ မုိးေကာင္း၀န္ကမသတ္ေသးပဲဆုိင္းထား၏။
ေငြလေရာင္ မလင္းေသာ တစ္ခုေသာ သန္းေခါင္ယံတြင္ အေနာက္ေဆာင္ အတြင္းမွ ေႏွာင္ႀကိဳးကိုခ်ည္ကာ သုသာန္တစျပင္သို႔ ဒိုင္းခင္ခင္ကို ေခၚထုတ္ကာသြားပါေတာ့သည္။ ဆီးနွင္းေတြက ေဝျဖာက်၍ ခ်မ္းလွပါေသာ္လည္း ျခံဳစရာဆို၍ ဘာမွမရွိေလၿပီ။ သုတ္သင္ရာေနရာ ေရာက္ျပန္ေတာ့ ဒိုင္းခင္ခင္၏ ဆံေကသာအား အာဏာပါးကြက္သားတို႔က တစ္ပတ္နွစ္ပတ္ ရစ္ပတ္ကာကိုင္ၿပီး လည္တိုင္ကို တုတ္တင္ကာ ရိုက္သတ္ေလၿပီ။ ဒုိင္းခင္ခင္ၾကီးကုိ ကေလး ေမြးဖြားသည့္ တုိင္ေအာင္မေစာင့္ဘဲ သတ္လုိက္၏။

ေၾသာ္႕႕႕ခုမ်ားေတာ့ စုဖုရား ရယ္က ရက္စက္ေတာ္ မူခဲ့ေလၿပီ။
ေမာင္ေဖငယ္ကုိ ဗန္းေမာ္၀န္ကထုတ္ကာ ဗန္းေမာ္သုိ႕ေခၚျပီးသတ္၏။အသတ္ခံရ ခ်ိန္တြင္ ဒုိင္းခင္ခင္တေယာက္ မိဖုရားျဖစ္ေနျပီဟု ယူဆေနသည့္ေမာင္ေဖငယ္သည္-

ခ်စ္ရသူခင္ခင္ငယ့္-ခ်ီေတးထပ္ကုိေရးကာရဲ၀ံ့စြာေသပဲြ၀င္သြား၏။
ေမာင္ေဖငယ္ စပ္ဆိုထားသည့္ ေတးထပ္ ေမာင္ေဖငယ္ နဲ႔ ဒိုင္းခင္ခင္ဆိုရင္ မ်က္ရည္ေလးေတာ့ အနည္းဆံုးက် ခဲ့ဖူးမွာပါ။ ေမာင္ေဖငယ္ရဲ႕ လက္ရာေလး ဘယ္လိုရွိသလဲ ဆိုတာကို။

ကေလးလို ဘူတုန္းေဟ့လို႔၊ ျမဴၿပဳံးေနစဥ္၊ ယူႀကဳံး၍ ေပြ႕ခ်င္တယ္၊ ေငြ႕ေ႐ႊရင္လႈံလို႔။ ။ ႏုပါးေတာ္ေမႊးအဆီကို၊ ေသြးနီေအာင္ နမ္းခ်င္ငဲ့ကိုယ့္။ ။ ေ႐ႊရင္လႊမ္းၿပီ႕ တၿပီကို တမွီအိုတို႔။ သီ့ကရီကိုယ္မ႐ို႔ပါႏွင့္၊ ညိဳတို႔တို႔မ်က္ႏွာ။ ။ ေသတတ္ထာ အိုမဟုတ္ပါဘူး၊ ကိုယ္ဆုတ္ဆုတ္ ဘာျပဳဆို႐ွာ။ ။ လိမ္ေကာ့လို႔ ႐ြံ႕မဲ့ဟာရယ္၊ တြန္႔တဲ့ကာတယ္မ႐ုန္းပါႏွင့္၊ စမၸါယ္ကုံးလွေသာ္ေမာ္၊ ဘုန္းႏွင့္ေပ်ာ္ေပ်ာ္၊ ယေန႔ျဖင့္အခ်က္ေပၚၿပီ၊ မ႐ွက္ေတာ္မူႏွင့္ကြဲ႕ေလး။ ။
ေမာင္ေဖငယ္ ထိုေတးထပ္ကို စာဆိုေတာ္ ေမာင္ေဖငယ္ (ေမာင္ေမာင္) သည္ ဒိုင္းခင္ခင္အား ရည္စူး၍ စပ္သည္။

စိတ္ကူးယဥ္ ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ား ဆိုရင္ေတာ့ ယံုခ်င္မွ ယံုနိုင္ၾကေပမယ့္ အဲ့ဒီဇာတ္လမ္း ကေတာ့ ရာဇဝင္မွတ္တမ္းမွာ အထင္အရွားရွိခဲ့ပါတယ္။
မႏၲေလး ကိုတခါတေခါက္ ေရာက္ခဲ့ၾကလို႔ ေတာင္သမန္လယ္အင္းကို ရႈေမ်ွာ္၍ၾကည့္ရင္း သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းကာ မ်ားေတြးမိရင္ လြမ္းသလို ေဆြးသလုိ စိတ္မ်က္ရည္ စိုလာရမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။
ေၾသာ္႕႕ အခ်စ္ကိုပင္ အာဏာနဲ႔မွ အနိုင္ယူတတ္ ၾကပါေပတယ္။
Credit-original writter

ျမန္မာ့သမိုင္းကိုျဖည့္စြက္ေရးသားထားပါသည္။
-Min Naung

Posted by Kumar Khadka